Нашиот тим

Тука сме за вашата среќа

D-r Antonije Hadji Antonovski

РАБОТНО ИСКУСТВО

Ортопедски хирург / специјалист

2012 - 2021 година, Приватна медицинска установа - ОРТО ПЛУС ПЕД СКОПЈЕ; www.ortoped.mk 

2015 година - 02/2016 година, Приватна клиничка болница - AЏИБАДЕМ СИСТИНА, www.acibademsistina.mk 

2007 - 2012 година, Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје, Медицински факултет - Универзитетска клиника за ортопедија - Скопје, http://medf.ukim.edu.mk 

Општ лекар

2006 - 2007 година, Приватна здравствена установа - Рес Хумана Скопје http://www.reshumana.com.mk/ 

ОБРАЗОВАНИЕ - ОБУКИ 2019- 2020 Соноскилс / 123 сонографија,

Едногодишно онлајн образование Виена Австрија,

Курс Ултразвук на мускулно-скелетниот систем

Едногодишна Интернет Соноскилс Виена - Австрија, едукација за ехосонографија на мускулно-скелетниот систем 02-04 / 11/2018 Еуро Мускулус / Милано- Италија, Ментор: Д-р Левент Озчакар

Курс за ултразвук, Тридневен интензивен практичен курс по ехосонографија на мускулно-скелетниот систем 14-18 / 5/2018 година,

Институт за епигенетика за третман на автоимуни заболувања, Сао Пауло - Бразил, Ментор: Проф. Цицеро Гали Коимбра, Д-р https://institutoautoimunidade.org.

Овластен лекар за третман на автоимуни болести (епигенетика)

Третман на автоимуни болести (МС, еритематозен лупус, псоријатичен артритис, М. Пертес и др.) 02/03/13LKH Stolzalpe, http://www.lkh-stolzalpe.at/ Ментор Проф. Р. Граф

Овластен ехо сонографист за рано откривање на развојни деформитети на детски колк по метод на Проф.Граф 2007 - 2012 година, Универзитет Св. Кирил и Методиј - Скопје, Медицински факултет / Универзитетска клиника по ортопедија - Скопје http://medf.ukim.edu.mk

Специјализација ортопедска хирургија, 1997 - 2005 година, Универзитет Св. Кирил и Методиј / Скопје /  Медицински факултет, http://medf.ukim.edu.mk

Општ лекар, 

Медицински факултет Скопје